Svenska | English | España

Testresultat - Långtidskompostering

Slutprodukten från CompostEra-tanken består huvudsakligen av en kompostvätska som genomgått en omfattande stabilisering under passagen genom processkammaren. Denna kompostvätska innehåller både de huvudsakliga närsalterna (N,P,K) men också de mikronärsalter som tagits ur jordarna vid skörd.

När system först tas i bruk kan det behövas en uppstartningsperiod då processen ej genererar tillräckligt av de salter som krävs för att sterilisera kompostvätskan men efter en kort inkörningsperiod blir slutprodukten både lukt- och bakteriefri. Ju äldre systemen är desto stabilare är processen. Den fasta komposten bör lämnas i tanken under så lång tid som är praktiskt möjligt (så länge det finns utrymme för nytt avfall). Med andra ord en nästan full tank fungerar bäst.

I tabellen nedan ges några exempel på tester som genomförts på både nyare och äldre långtidskomposterande system.

Tabell 1 Slutprodukt från multrum, Fekala kolibakterier

Testplats Clivus typ Install. år Besök/år Lab/Datum Fek Coli
Nevada Highw,Dept. Stor Tank 1982 34000 (1) 1983 7
Wildlife Prairie Park Stor Tank 1978 14000 (2) 1981 <2
Hushåll i Pennsylv. Liten Tank 1976 7000 (3) 1981 35
Sverige, 7 tankar* Stor Typ Före 1972 Olika bruk (4) 1976 Ej mätbart
Sverige, 7 tankar Stor Typ Före 1972 Normal bruk (5) 1972-75 Ej mätbart
NSF's Standard <200
Slamavskiljare (jämf.) 100,000
(1) Sierra Environmental Monitoring Inc., Rena, Nevada
(2) Microbe One, Ann Arbor, Michigan
(3) National Sanitation Foundation, Ann Arbor, Michigan
(4) Center for the Biology of Natural Systems, Wash. University, St Louis, Missoury

* Denna test utfördes av CBNS, Washington University, St Louis MO. innehöll omfattande undersökningar och sammanfattas nedan.

Tabel II Kompostvätska

Plats År inst. Besök/år Lab /år Fecal Coli Lab/år N(tot) g/l Typ
Wildlife Park, IL -78 14,000 (1) -79 0 (3) -82 9.4 g/l Stor
Shelly Ridge, PA -80 6,000 (2) -81 2 - - Medelstor
Camp Archb., PA -80 8,000 (3) -81 0 (3) -82 2.7 g/l Medelstor
Hawk Mtn, PA -76 20,000 (4) -82 6 (4) -82 6 g/l M (2 tanks)
Kain Park, PA -79 14,000 (4) -82 43 (4) -82 5.5 g/l Medelstor
Blanford Cent .,MI -81 14,000 - - (3) -82 3.2 g/l Liten
Residential, MI -78 3,000 (6) -80 3 - - Liten
Residential, MI -73 6,000 (5) -74 0 (5) -74 7.4 g/l Medelstor
EPA stand swimm <200/100ml
Septic Tank Effl Normal Typical 430,000
(1) Peoria Illinois,County Health Department
(2) Quality Control Laboratory, Southhampton, PA
(3) Seewald Laboratories, Williamsport, PA
(4) Alchemis, Inc. Bath, PA
(5) Process Research, Inc. Cambridge, MA
(6) Microbe One, Ann Arbor, MI

Analys av prov från "urintank"

(uppsamlingstanken för den stabiliserade vätska vars ursprung är urin) från en av vägverkets rastplats på E6 utanför Falkenberg. (officiella data)

Provtagningsdatum 980420
Ankomst SMI 980421
Provtagare Ulf Hedin
SMI nummer:
S44 Inomhustank, Susedalen Östra sidan
S45 Inomhustank, Susedalen Västra sidan

Proven togs från två olika uppsamlingstankar för den stabiliserade vätskan som utgör slutprodukten från komposteringsanläggningarna (ursprungligen urin som passerat biofiltret)

Prov togs från två skilda system (ett på västra sidan S45 och ett på den östra sidan S44 om E6)

Parametrar S44 S45
pH 8,60 9,09
Koliforma bakterier./mL <10 <10
Termotoleranta koliformer/mL <10 <10
E Coli/mL <10 <10
Fekala Strptokocker /mL <10 <10
Sulfitreducerande clostridier /mL 30 1
De låga halterna av indikatororganismerna visar på frånvaro av fekal inblandning och att reningsprocessen fungerat. Det finns dock sulfitreducerande Clostridier i liten mängd som ej behöver vara av fekalt ursprung.

Smittskyddsinstitutet,
Vatten och Miljölab, 980424
Provtagare Carl Lindstrom

[signed TAS/Görel Allerstam]

Thor Axel Stenström / Görel Allestam
Chefmikrobiolog, PhD / Biomedicinsk analytiker

Tabel III Ventilationsluft vid utgången

Gas in Clivus vent gas Fed. Air Quality Stand. NIOSH* workroom lim.
CO2 0.2% None (ambient is 0.04%) 0.5% safety limit
Vattenånga Å95% relative humidity - -
CO(andningsgift) none detected (<8 ppm) 9 ppm 50 ppm
SO2 none detected (< 1 ppm) 0.03 ppm 5 ppm
hydrogen sulfide 0.5 ppm - 10 ppm
ammonia 3 ppm - 25 ppm
methyl mercaptan (dålig lukt) none detected(<2.5 ppm) - -
metangas (explosiv över 10,000) 4 ppm - ambient (0-4 ppm)
*NIOSH is short for the National Institute of Occupational Safety and Health.

Baserad på 45 års erfarenheterHISTORIK

Civ. Ing. Carl Lindström, gjorde sitt examens-arbete "MULTRUM" vid KTH, Stockholm. Hans undersökning behandlade termodynamiken i en komposteringsprocess och det kom att utnyttjas av producenter av mulltoaletter på 1960-70-talet. Carl byggde ihop med sina föräldrar upp bolaget Clivus AB, som sedermera blev Clivus Multrum AB. Patentet som Clivus byggde på, "att färdig kompost” skulle ”glida” ner och ansamlas i ett uppsamlingsfack (Clivus betyder lutning på latin) fungerade inte och namnet's mening har idag förlorat sin relevans. I stället har under senare tid nya typer av komposteringstankar tagits fram. Dessa tankar är kompaktare och bygger i huvudsak på erfarenheter som byggts upp under de 35 år då Carl Lindström arbetade med processen i USA. Han arbetade då liksom nu, med utveckling i företaget Clivus Multrum USA Inc. Carl grundade 2007 företaget CompostEra AB som gör produkter på principen Sluten Långtidskompostering, som innebär att komposttanken vid rätt dimensionering inte ska tömmas på 30-50 år men ändå är relativt liten. Den väsentliga funktionen är att fekalier med sin potential för sjukdoms-alstrande bakterier, parasiter och virus, ska lämnas ifred i behandlingstanken och att man INTE ska ta ut den fasta komposten, som om det vore en gödnings-produkt !
Den i Compostera producerade vätskan är enligt provtagningar från flera decennier tillbaka säkrare att använda i trädgården. se användarmanualen.
CompostEra
© Copyright 2012
Alla rättigheter förbehålles.


Tel: 08-770 15 30
E-post: info@compostera.se