Svenska | English | España

Gråvatten

Rening av gråvatten
Allmänt: Havsmyndigheten har gjort bedömningen att en eliminering (genom utsläppsfri behandling) av toalettavfallet från hushåll motsvarar en rening med minireningsverk på hela avloppsmängden, dvs har man en icke godkänd markinfiltration av både grå- och toalettvatten, räcker det med att installera en CompostEra toalett. Den åtgärden reducerar kväveutslpp med 90+ % och fosrfor och Kalium med samma mängd, eftersom dessa närsalter till stärsta delen kommer från urinen och fosfor desstutom läggs fast genom jonbyte i nästan alla jordarter -- det når alltså inte långt ut till sjöar vattendrag om man har markinfiltration -- dvs enbart gråvatten har liten inverkan på östersjön.
Det finns flera olika val att anordna gråvattenrening om man startar utan existerande anläggning:Gråvatten (bad- disk- och tvättvatten) bryts ned betydligt fortare än avloppsvatten som innehåller toalettavfall och har bara 1/10 så mycket kväve. Men det kan bli en utmärkt bevattningskälla.

Tre alternativ visas här. Ett som är mycket enkelt men effektivt, huvudsakligen lämpligt för sommarbruk i fritidsstugan. Vi kan kalla det ett slutet bevattningsdike och har använts en hel del i USA

Funktion

Täckta bevattningdiken som visas ovan är enkla och driftssäkra. De kan konstrueras av 16 mm cementskivor (handelsnamn Cetrisskivor eller Cemiwood) både för väggar och topp. Funktionen är att gråvattnet pumpas in i det täckta diket där det bildar en biohud som renar vattnet och som bryts ner långsamt av både bakterier, svampar och jordboende organismer som maskar och gråsuggor etc.

Toppskivan blir en gångväg i trädgården som ger en bekväm passage mellan rabatterna och som då inte behöver rensas från ogräs. Om det vid tillfälle blir anledning till att inspektera eller gör underhåll är de lätta att lyfta av. En spridarplatta ska placeras under inkommande rör så att vattnet ej skapar ett hål där det först landar. Matfett och matrester från köksavloppet hamnar på jorden och kan "ätas upp" relativt snabbt av daggmask och andra organismer. Undvik aggresiva reningskemkalier som klor, bor och fluor som inte är bra för växterna)

Det sista förslaget är mer för permanent bebyggelse med konventionell teknologi men anpassad för just gråvatten som inte kräver lika täta tömningsintervall av trekammarbrunnen.Årligt underhåll krävs som regel även om man har en traditionell trekammarbrunn för slamavskiljning och avfetting. Notera att trekammarbrunn kräver att den är åtkomlig med en slamsugningsbil vilket gör den lösningen nästan omöjlig ute på öarna i skärgården. Saknas infiltrationsjord som ofta kan vara fallet i skärgården, kan vattnet förbehandlas och sedan infiltreras via en uppbygd jordbädd av torv, barkmull och jord, som dessutom kan fungera som utmärkt planteringsbädd. Växterna får automatisk bevattning och dessutom lite gödning...

Den bästa reningsprocessen sker vid infiltration i markens ytlager. Vid frysrisk kan infiltration ske på två nivåer - för mer utförlig gråvatteninformation se klicka här.

Ett annat intressant alternativ för gråvatten rening är våtmarksanläggning se www.vattenmiljo.se.
GRÅVATTEN


Baserad på 45 års erfarenheterHISTORIK

Civ. Ing. Carl Lindström, gjorde sitt examens-arbete "MULTRUM" vid KTH, Stockholm. Hans undersökning behandlade termodynamiken i en komposteringsprocess och det kom att utnyttjas av producenter av mulltoaletter på 1960-70-talet. Carl byggde ihop med sina föräldrar upp bolaget Clivus AB, som sedermera blev Clivus Multrum AB. Patentet som Clivus byggde på, "att färdig kompost” skulle ”glida” ner och ansamlas i ett uppsamlingsfack (Clivus betyder lutning på latin) fungerade inte och namnet's mening har idag förlorat sin relevans. I stället har under senare tid nya typer av komposteringstankar tagits fram. Dessa tankar är kompaktare och bygger i huvudsak på erfarenheter som byggts upp under de 35 år då Carl Lindström arbetade med processen i USA. Han arbetade då liksom nu, med utveckling i företaget Clivus Multrum USA Inc. Carl grundade 2007 företaget CompostEra AB som gör produkter på principen Sluten Långtidskompostering, som innebär att komposttanken vid rätt dimensionering inte ska tömmas på 30-50 år men ändå är relativt liten. Den väsentliga funktionen är att fekalier med sin potential för sjukdoms-alstrande bakterier, parasiter och virus, ska lämnas ifred i behandlingstanken och att man INTE ska ta ut den fasta komposten, som om det vore en gödnings-produkt !
Den i Compostera producerade vätskan är enligt provtagningar från flera decennier tillbaka säkrare att använda i trädgården. ändarmanualen.
© Copyright 2009 CompostEra | Alla rättigheter förbehålles.
Tel: 08-770 15 30 | E-post: info@compostera.se